Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
10 (42) (2018) Trang: 5055-5128
Tạp chí: Analytical methods

n this study, we fabricated an integrated polystyrene (PS)microdevice for adhering Escherichia coli O157:H7 by exploiting the pristine PS surface as a pre-concentration step and subsequent amplification using a continuous flow polymerase chain reaction (CF-PCR) for rapid on-site detection. The PS surface, which contained styrene groups, could adhere to bacteria via electrostatic and van der Waals interactions. Subsequently, integration of pre-concentration and amplification using CF-PCR on the PS microdevice was demonstrated for rapid bacterial detection. The introduced method can be an easy-to-use platform for the rapid and simple detection of foodborne pathogens in real samples.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...