Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol 6, Issue 1 (2018) Trang: 47-55
Tạp chí: Asian Journal of Economic Modelling

This study examines the impacts of CO2 emissions on economic growth of Vietnam for the period 1986-2015 by using Autogressive Distributed Lag (ARDL) model. The results reveal that there is cointegration relationship between CO2 emissions and economic growth. In the long run carbon dioxide emissions have a significant negative impact on Vietnam economic growth. Therefore, in order to achieve a sustainable growth and development, it is advisable for the Vietnamese government to focus on environmental protection policy.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...