Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 88-95
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/01/2019

Ngày nhận bài sửa: 13/03/2019

Ngày duyệt đăng: 26/04/2019

 

Title:

The effect of temperature and salinity on the energy partitioning of snakehead (Channa striata)

Từ khóa:

Cá lóc (Channa striata), độ mặn, độ tiêu hóa, năng lượng, nhiệt độ

Keywords:

Apparent digestibility coefficient, energy, salinity, snakehead (Channa striata), temperature

ABSTRACT

Studies on the effects of temperature and salinity on the energy budget of snakehead (Channa striata) were carried out at three temperatures (28; 31 and 34oC) combined with 3 salinity levels (0, 6 and 9‰). At 31oC-0‰, snakeheads showed the highest growth rates, and they could be adapted to a temperature of 34 oC or salinity of 6‰ without affecting growth. The digestibility of fish tends to decrease with increased salinity.  As a result the digestibility of fish in treatments 6 and 9‰ at the same temperature were significantly lower (p <0.05) than  that of the treatment 0‰. The treatment 31oC-0‰ was the best for energy metabolism of snakehead as shown by the equation: 100 IE = 11.80 FE + 44.01 RE + 4.28 (UE + ZE) + 39.90 HE. A the increased level of temperature and salinity (34oC-9‰), the cumulative energy is lowest ​​as shown by 100 IE = 15.04 FE + 32.12 RE + 5.45 (UE + ZE) + 47.39 HE.

TÓM TẮT

Nghiên cứu ảnh hưởng kết hợp của nhiệt độ và độ mặn lên tăng trưởng, độ tiêu hóa thức ăn và chuyển hóa năng lượng của cá lóc (Channa striata) (6,53±0,09 g) được thực hiện với 3 mức nhiệt độ (28; 31 và 34oC) và kết hợp 3 mức độ mặn (0, 6 và 9‰) trong thời gian 90 ngày. Kết quả cho thấy, ở 31oC-0‰ cá lóc có tốc độ tăng trưởng cao nhất và cá có thể thích nghi ở mức nhiệt độ 34oC hoặc độ mặn 6‰ mà không ảnh hưởng đến tăng trưởng. Độ tiêu hóa thức ăn của cá có xu hướng giảm theo sự gia tăng độ mặn. Các nghiệm thức 6 và 9‰ trên cùng mức nhiệt độ có độ tiêu hóa thấp hơn có ý nghĩa (p<0,05) so với 0‰. Cá lóc sống ở 31oC-0‰ được xem là tốt nhất cho chuyển hóa năng lượng với tỉ lệ là: 100 IE = 11,80 FE + 44,01 RE + 4,28 (UE + ZE) + 39,90 HE. Khi nhiệt độ và độ mặn tăng cao (34oC-9‰) năng lượng tích lũy giảm thấp nhất với các giá trị phân bổ là: 100 IE = 15,04 FE + 32,12 RE + 5,45 (UE + ZE) + 47,39 HE.

Trích dẫn: Trần Thị Phương Lan, Trần Thị Thanh Hiền và Lam Mỹ Lan, 2019. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ mặn lên sự phân bổ năng lượng ở cá lóc (Channa striata). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2B): 88-95.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...