Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 152-160
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/12/2019

Ngày nhận bài sửa: 05/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

The process of transforming Phan Boi Chau’s thought of saving the nation to the Vietnamese revolution

Từ khóa:

Cách mạng Việt Nam, Phan Bội Châu, tư tưởng cứu nước

Keywords:

Phan Boi Chau, thought to save the country, Vietnam's revolution

ABSTRACT

The process Phan Boi Chau’s ideation is a long process with both success and failure and is filled with hardship and sacrifice for his revolutionary activities. However, because of the limits of a traditional confucianist, Phan Boi Chau could not reach the final victory of saving the country. However, the great merits of Phan Boi Chau is that he pointed out the right direction for the Vietnamese Revolution, from which the next generation patriots continued and led to the victory of people’s liberation and independence of Vietnam.

TÓM TẮT

Quá trình chuyển biến tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu là một quá trình có cả thành công lẫn thất bại, gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy hy sinh, gian khổ của cụ. Tuy nhiên, do chưa vượt qua khỏi giới hạn của một nhà nho truyền thống, mà con đường cứu nước của Phan Bội Châu chưa thể đi đến thắng lợi cuối cùng. Mặc dù vậy, công lao to lớn của Phan Bội Châu là đã vạch ra được hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, để từ đó các nhà yêu nước thế hệ sau tiếp tục và đi đến thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành lại độc lập cho nước nhà.

Trích dẫn: Lê Thị Ngọc Nữ, 2020. Quá trình chuyển biến tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu đối với cách mạng Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2C): 152-160.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...