Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/05/2019
Ngày nhận bài sửa: 27/07/2019

Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

 

Title:

A linear time algorithm for the balanced {0,1}-knapsack problem

Từ khóa:

Bài toán cân bằng, bài toán xếp ba lô, quy hoạch động

Keywords:

Balance problem, dynamic programing, knapsack problem

ABSTRACT

In this paper, a variant of the balanced optimization problem, where the knapsack constraint is associated, is considered. To solve this problem, a special structure of the feasible solutions is explored. Based on this investigation, a dynamic approach is developed to solve the mentioned problem in linear time.

TÓM TẮT

Trong bài báo này, một biến thể của bài toán tối ưu cân bằng với ràng buộc có dạng xếp ba lô được nghiên cứu. Để giải quyết bài toán, một cấu trúc đặc biệt của tập các phương án chấp nhận được chỉ ra. Dựa vào đó, một thuật toán quy hoạch động được đề xuất để giải bài toán đã nêu trong thời gian đa thức.

Trích dẫn: Võ Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thủ Lễ và Nguyễn Ngọc Đăng Duy, 2019. Thuật toán quy hoạch động cho bài toán xếp ba lô cân bằng {0,1}. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5A): 82-87.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...