Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 34-42
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tải về

ABSTRACT

The main objective of this study is to research on real state of affairs and propose resolutions to prevent violations driving regulations in some provinces ofMekongRiverDelta. Contents mentioned here are: Researching current regulations on driving; Real state of affairs of violation driving regulations in some provinces ofMekongRiverDelta; Causes and Resolutions to prevent violations driving regulations in some provinces ofMekongRiverDelta. Studied results is to propose the following resolutions: Propagandize, educate law of driving in effective; Strengthen management on road traffic; Develop road traffic substructure in Mekong River Delta to satisfy the need of traffic and economic development; Develop bus system to satisfy the need of transportation by public services; Prevent drinking while driving; Advance effects of coercion on road traffic; Improve criminal law on driving crimes (Art 202 of the Code) and treat driving crimes more strictly.

Keywords: violation, driving, regulation, driving crime 

Title: The situation of violation of driving regulation in some provinces ofMekongRiverDelta and resolutions

TóM TắT

Mục tiêu chính của công trình là nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm phòng chống hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở một số tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các nội dung nghiên cứu bao gồm: Các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về giao thông đường bộ; Thực trạng vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long; Nguyên nhân và Giải pháp nhằm phòng chống vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả nghiên cứu nhằm Đề xuất các giải pháp sau: Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường bộ thật sự hiệu quả; Tăng cường công tác quản lý giao thông đường bộ; Phát triển hạ tầng giao thông đường bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long xứng tầm khu vực và nhu cầu giao thông, phát triển kinh tế vùng; Phát triển hệ thống xe buýt đáp ứng nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng của người dân; Phòng chống hành vi uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông đường bộ; Nâng cao hiệu quả của cưỡng chế hành chính (xử lý hành chính) trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Hoàn thiện pháp luật hình sự (Điều 202 Bộ luật hình sự) và xử lý hình sự thật nghiêm đối với người phạm tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Từ khóa: Sự vi phạm, điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, quy định, tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nghiên cứu và đào tạo về quyền con người ở nước ta hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
1 (2012) Trang: 90
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Những luận cứ khoa học & thực tiễn …
12 (2011) Trang: 51
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nghiên cứu Lập pháp
276 (2011) Trang: 68
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nhà nước & Pháp luật
(2008) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Tòa án Nhân dân
(2008) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Dân chủ và Pháp luật
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Tòa án Nhân dân
(2008) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
(2009) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nhà nước và Pháp luật
(2011) Trang:
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nghiên cứu Lập Pháp
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...