Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 124-135
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/07/2019

Ngày nhận bài sửa: 06/02/2020

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Study on green extraction of antioxidants from garlic bulbs (Allium sativum L.)

Từ khóa:

Tỏi (Allium sativum L.), hợp chất phenol, flavonoid, hoạt tính chống oxy hóa, chiết xuất với sự hỗ trợ siêu âm

Keywords:

Garlic, antioxidant activity, green extraction, ultrasound-assisted extraction

ABSTRACT

This study is aimed to evaluate the influence of extraction conditions assisted by ultrasound on total flavonoid and total phenolic contents as well as antioxidant activity of extracts from garlic bulbs (Allium sativum L.) through DPPH free radical scavenging activity and total reducing power. The results showed that ultrasound-assisted extraction increased the extract efficiency, and extraction solvents, garlic bulbs-to-solvent ratio, extraction time, extraction temperature affected the total flavonoid and total phenolic contents as well as antioxidant activity of garlic extracts. The best conditions to extract antioxidants from garlic bulbs were: distilled water to garlic bulbs ratio, 10 ml/g; extraction time, 15 min; extraction temperature, 30°C and extracting twice.

TÓM TẮT

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của điều kiện chiết xuất với sự hỗ trợ siêu âm đến hàm lượng flavonoid tổng số, hàm lượng hợp chất phenol tổng số và hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ củ tỏi (Allium sativum L.) dựa vào hoạt tính khử gốc tự do DPPH và tổng năng lực khử. Kết quả nghiên cứu cho thấy chiết xuất với sự hỗ trợ của sóng siêu âm làm tăng hiệu quả chiết xuất. Loại dung môi, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi, thời gian chiết, nhiệt độ chiết có ảnh hưởng đến hàm lượng flavonoid tổng số, hàm lượng hợp chất phenol tổng số và hoạt tính chống oxy hóa của dịch chiết từ củ tỏi. Điều kiện tốt nhất để chiết xuất hoạt chất chống oxy hóa từ củ tỏi là dùng nước cất với tỷ lệ 10 ml/g củ tỏi chiết xuất trong 15 phút ở 30oC, chiết 2 lần.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Yến Phượng và  Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, 2020. Nghiên cứu chiết xuất hoạt chất chống oxy hóa từ củ tỏi (Allium sativum L.) theo cách tiếp cận công nghệ xanh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1B): 124-135.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...