Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 119-130
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/07/2019

Ngày nhận bài sửa: 05/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Factors affecting brand loyalty and positive word of mouth towards Phu Quoc fish sauce brand: The intermediary role of brand love

Từ khóa:

Nước mắm Phú Quốc, truyền miệng tích cực, trung thành thương hiệu, tình yêu thương hiệu

Keywords:

Brand love, brand loyalty, Phu Quoc fish sauce, word of mouth

ABSTRACT

The study was aimed to explore and analyze the mediating role of brand love for Phu Quoc fish sauce brand - Vietnam. Research data were collected from 418 customers using Phu Quoc fish sauce in Ho Chi Minh City. The scales were assessed by Cronbach's Alpha coefficient, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the hypotheses were tested through Structural Equation Model (SEM). The results showed that both hedonic product and brand self-expression are positively affecting brand love and brand love impacted on word of mouth more strongly than brand loyalty.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm khám phá và phân tích vai trò trung gian của tình yêu thương hiệu của khách hàng đối với thương hiệu nước mắm Phú Quốc – Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 418 khách hàng đang sử dụng nước mắm Phú Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương pháp phân tích được sử dụng nhằm kiểm định các giả thuyết thông qua kiểm định độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu cho thấy cả hai yếu tố là sản phẩm hưởng thụ và thương hiệu tự thể hiện đều ảnh hưởng tích cực đến tình yêu thương hiệu và tình yêu thương hiệu có ảnh hưởng đến truyền miệng tích cực mạnh hơn so với trung thành thương hiệu.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Thụy, 2019. Các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu và truyền miệng tích cực của khách hàng đối với thương hiệu nước mắm Phú Quốc: Vai trò trung gian của tình yêu thương hiệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6D): 119-130.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...