Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 1-6
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 31/08/2019

Ngày nhận bài sửa: 18/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Study on Salmonella spp. in chicken and environment from households at Vinh Long province

Từ khóa:

Gà, kháng sinh, môi trường, nông hộ, Salmonella, Vĩnh Long

Keywords:

Antibiotics, chickens, environment, householes, Salmonella, Vinh Long

ABSTRACT

The study was conducted to clarify the prevalence and antibiotic resistance of Salmonella in chickens and environment in some households in Vinh Long province. A total of 322 samples (127 fecal samples and 195 environmental samples) were collected from three households in Vinh Long province for isolation and antibiotics resistance testing by disk diffusion method. The results showed that 20 positive samples were Salmonella. The positive Salmonella isolated from feces (9.45%) was higher than that from environmental samples (4.10%). Salmonella was isolated from diarrheic chickens (8/44 samples, 18.18%) higher than from healthy chickens (4/83, 4.82%); mainly in 1-2 weeks of age (17.31%, 9/52 samples). Salmonella isolation in the cage with 10.71% was higher than that in the drinking water samples (1.96%) and feed (1.14%). The results of antibiogtic resistance to 14 antibiotics showed that these strains were resistant to 2 – 10 antibiotics. Salmonella had a high resistance to ampicillin (100%), chloramphenicol (95%), cefuroxime, streptomycin, tetracycline (90%), doxycycline (85%) and moderate resistance to trimethoprim/sulfamethoxazole (60%). These strains are still highly sensitive to amoxicillin/clavulanic acid, amikacin, levofloxacin, ofloxacin (100%), ceftazidime (95%) and colistin (75%). All 20 strains were multi-resistant with 11 different multi-resistant types in very diverse and complicate phenotypes.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự lưu hành và sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn Salmonella trên gà và môi trường chăn nuôi tại một số nông hộ ở tỉnh Vĩnh Long. Tổng cộng có 322 mẫu (127 mẫu phân gà và 195 mẫu môi trường) đã được thu thập từ ba nông hộ ở tỉnh Vĩnh Long để phân lập và kiểm tra sự đề kháng kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Kết quả cho thấy có 20 mẫu (6,21%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Salmonella dương tính được phân lập từ mẫu phân (9,45%) cao hơn so với từ mẫu môi trường (4,10%). Salmonella được phân lập từ gà tiêu chảy phân trắng (8/44 mẫu, 18,18%) cao hơn gà khỏe (4/83, 4,82%); chủ yếu trên gà 1-2 tuần tuổi (17,31%, 9/52 mẫu). Vi khuẩn hiện diện trên nền chuồng là 10,71% cao hơn mẫu nước uống (1,96%) và thức ăn (1,14%). Kết quả kiểm tra sự đề kháng của vi khuẩn với 14 loại kháng sinh cho thấy, các chủng vi khuẩn này đã đề kháng từ 2 – 10 loại kháng sinh. Vi khuẩn Salmonella đã đề kháng cao với ampicillin (100%), chloramphenicol (95%), cefuroxime, streptomycin, tetracycline (90%), doxycycline (85%) và kháng trung bình với trimethoprim/sulfamethoxazole (60%). Các chủng vi khuẩn này vẫn còn nhạy cảm cao với các kháng sinh amoxicillin/clavulanic acid, amikacin, levofloxacin, ofloxacin (100%), ceftazidime (95%) và colistin (75%). Cả 20 chủng đã đa kháng với 11 kiểu hình đa kháng khác nhau, rất đa dạng và phức tạp.

Trích dẫn: Hồ Xuân Yến, Nguyễn Khánh Thuận và Lý Thị Liên Khai, 2019. Khảo sát vi khuẩn Salmonella spp. trên gà và môi trường ở một số nông hộ tại tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6B): 1-6.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...