Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 89-100
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/09/2019

Ngày nhận bài sửa: 30/10/2019

Ngày duyệt đăng: 26/12/2019

 

Title:

Analyzing the impact of Corporate Social Responsibility on Brand value and Organizational commitment through labors’ perception at seafood companies in the Mekong Delta

Từ khóa:

Các doanh nghiệp thủy sản, ĐBSCL, giá trị thương hiệu, sự gắn kết với tổ chức, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Keywords:

Brand value, corporate social responsibility (CSR), Mekong Delta, organizational commitment, seafood companies

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the impact of corporate social responsibility on brand value and organizational commitment through labors’ perception at the seafood companies in the Mekong Delta. This study data were collected from 430 laborers working in the seafood companies through a well-designed questionnaire with quota sampling method. The research used various testing of Cronbach’s alpha coefficient, exploratory factor analysis, and multivariate linear regression analysis. The results showed that all five factors such as economic responsibilities, ethical responsibilities, legal responsibilities, philanthropic responsibilities and environmental responsibility have impacted positively on organizational commitment of employees. However, the impactive level of these factors is different from that model of Carroll (1991). These results might contribute to support for businesses in implementing corporate social responsibility to promote organizational commitment of labors.

TÓM TẮT

Mục tiêu của bài viết nhằm phân tích tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến giá trị thương hiệu và sự gắn kết với tổ chức dựa trên cảm nhận của người lao động tại các doanh nghiệp thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu được thu thập từ 430 người lao động của doanh nghiệp thủy sản thông qua bảng câu hỏi được thiết kế sẵn bằng phương pháp chọn mẫu định ngạch. Các phương pháp thống kê so sánh, mô tả, tổng hợp; kiểm định độ tin cậy qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi qui tuyến tính đa biến được dùng để giải thích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy cả năm yếu tố: trách nhiệm kinh tế, trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm từ thiện và trách nhiệm môi trường đều tác động tích cực đến sự gắn kết với tổ chức thông qua cảm nhận của người lao động. Tuy nhiên mức độ tác động của các yếu tố này có sự thay đổi so với mô hình Carroll (1991). Đồng thời, giá trị thương hiệu cũng tác động tích cực đến với sự gắn kết với tổ chức của người lao động. Các kết quả này là nguồn tham khảo cho các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm đẩy mạnh sự gắn kết với tổ chức của người lao động.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Ngọc Phương, Nguyễn Thị Hường và Võ Hùng Dũng, 2019. Phân tích tác động của trách nhiệm xã hội đến giá trị thương hiệu và sự gắn kết tổ chức thông qua cảm nhận của người lao động tại các doanh nghiệp thủy sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(6D): 89-100.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...