Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 50-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 19/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Study on the Genetic Diversity of Lucuma (Pouteria campechiana) at Can Tho City Based on Morphological Characteristics and ISSR Markers

Từ khóa:

Đa dạng di truyền, ISSR, lêkima, Pouteria campechiana

Keywords:

Genetic diversity, ISSR, lucuma, Pouteria campechiana

ABSTRACT

Lucuma (Pouteria campechiana) is a fruit plant that is rich in biologically active substances such as carotenoids. In this study, the data of 20 lucuma samples in Can Tho city were collected and evaluated based on morphological characteristics and ISSR molecular markers. 50 morphological characteristics of lucuma were analyzed. 20 lucuma samples were divided into seven groups with the similarity coefficient from 0.71 to 0.86. The Shannon index showed that 20 lucuma samples had high diversity value which the highest value peaked at 1.526. Electrophoretic analysis by 8 ISSR markers also showed the significance of polymorphism. There were 115 out of 119 bands were polymorphic with the ratio of 96.36%. Each marker amplified an average of 14.88±4.29 bands, of which 14.38±4.5 bands were polymorphic. The similarity coefficient was from 0.41 to 1.00 and able to cluster into 4 separate groups. Finally, the combined results of morphological characteristics and molecular markers analysis illustrated that total 20 samples were classified into 4 groups with high similarity ranging from 0.63 to 0.90. The overall result of this study showed that 20 lucuma samples have considerable diversity. These are valuable original information resource for lucuma selection and breeding as well as support for further studies about the biochemical characteristics of lucuma.

TÓM TẮT

Cây lêkima (Pouteria campechiana) là cây ăn trái chứa nhiều chất có hoạt tính sinh học như carotenoid. Trong nghiên cứu này, dữ liệu của 20 mẫu lêkima ở thành phố Cần Thơ đã được thu thập và đánh giá dựa trên đặc điểm hình thái và chỉ thị phân tử ISSR. Phân tích 50 đặc tính hình thái của 20 mẫu lêkima và phân thành 7 nhóm với hệ số tương đồng từ 0,71 đến 0,86. Chỉ số Shannon cho thấy 20 mẫu lêkima có độ đa dạng cao với giá trị đạt cao nhất là 1,526. Phân tích điện di bằng 8 chỉ thị ISSR cho thấy sự đa hình cao. Trong 119 băng điện di ghi nhận được có 115 băng đa hình chiếm tỉ lệ 96,36%. Mỗi mồi khuếch đại trung bình 14,88±4,29 băng, trong đó 14,38±4,5 băng là đa hình. Hệ số tương đồng từ 0,41 đến 1,00 và được chia thành 4 nhóm lớn. Sự phối hợp kết quả phân tích đặc tính hình thái và chỉ thị phân tử đã phân chia 20 mẫu lêkima thành 4 nhóm có độ tương đồng cao từ 0,63 đến 0,90. Kết quả khẳng định cây lêkima ở thành phố Cần Thơ có sự đa dạng về mặt di truyền. Kết quả này cũng cung cấp thông tin có giá trị cho việc chọn lọc và lai tạo giống cũng như hỗ trợ các nghiên cứu về các đặc tính sinh hóa của cây lêkima.

Trích dẫn: Lê Quốc Duy, Trương Hoàng Quân, Nguyễn Lộc Hiền và Nguyễn Minh Chơn, 2019. Khảo sát sự đa dạng di truyền cây lêkima (Pouteria campechiana) ở thành phố Cần Thơ dựa trên đặc điểm hình thái và  chỉ thị phân tử ISSR. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 50-61.

 

CTUJoS indexed by


Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...