Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 66-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/02/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Frequency and mutation of latent membrance protein 1 gene of Epstein-Barr virus in nasopharyx biopsy specimens of nasopharyngeal carcinoma patients at the Cantho Oncology Hospital

Từ khóa:

Mô bệnh học, protein màng tiềm ẩn 1 - LMP1, ung thư vòm mũi họng, virus Epstein-Barr

Keywords:

Epstein-Barr virus, histopathological, latent membrance protein 1, nasopharynreal carcinoma

ABSTRACT

Latent Membrane Protein 1 (LMP1) gen of Epstein-Barr virus (EBV) (LMP1 EBV) and the mutation in LMP1 EBV were important for the formation of malignant tumors in nasopharyngeal carcinoma (NPC) in patients with EBV infection. The objective of the study was to determine the frequency and loss 30 bp mutation of the LMP1 gene in the biopsy specimen of the NPC patient. A cross sectional descriptive study was carried out of 65 biopsy specimes of patients, who was confirmed as nasopharynreal carcinoma at the Can Tho Oncology Hospital. Polymerase Chain Reaction (PCR) with LMP1 primer (168373-168174) was used to determine the frequency of LMP1 EBV gene and sequening technique was applied to identify LMP1 gene mutation. As a result, the rate of LMP1 EBV in nasopharyx biopsy specimens was 61.5% (40/65).  Besides, there was 57.5% (23/40) of 30 bp loss mutant on LMP1 EBV gene was indentified among of LMP1 EBV in nasopharyx biopsy specimens. In conclusions, the rate of LMP1 EBV on biopsy specimens of NPC in Can Tho was 61.5% with the common mutation pattern of 30bp loss.

TÓM TẮT

Các nghiên cứu đã chứng minh gen Latent Membrance Protein 1 (LMP1) của virus Epstein-Barr (EBV) (LMP1 EBV) và sự đột biến gen LMP1 EBV liên quan có ý nghĩa đến sự phát triển khối u ác tính tại biểu mô vòm mũi họng ở các BN có nhiễm EBV. Mục tiêu nghiên cứu là xác định tần suất và đột biến mất đoạn 30 bp trên gen LMP1 EBV ở mẫu mô sinh thiết vòm của BN UTVMH. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 65 mẫu mô sinh thiết vòm của BN được chẩn đoán xác định là UTVMH tại Bệnh viện ung bướu Cần Thơ. Kỹ thuật Polymerase Chain Reaction (PCR) - phản ứng chuỗi polymerase với cặp mồi LMP1 (168373-168174) được sử dụng để phát hiện gen LMP1 EBV và kỹ thuật giải trình tự gen LMP1 để xác định kiểu đột biến gen LMP1. Kết quả cho thấy 61,5% (40/65) có gen LMP1 EBV ở mô sinh thiết vòm và 57,5% (23/40) có kiểu đột biến mất đoạn 30 bp trên gen LMP1. Kết luận, tần suất gen LMP1 EBV trong mẫu mô sinh thiết vòm của BN UTVMH tại Cần Thơ là 61,5% và mất đoạn 30 bp là kiểu đột biến phổ biến trên gen LMP1.

Trích dẫn: Trịnh Thị Hồng Của, Trần Ngọc Dung, Tạ Văn Tờ và Phan Thị Phi Phi, 2019. Tần suất và đột biến gen LMP1 của virus Epstein-Barr ở mẫu sinh thiết vòm của bệnh nhân ung thư vòm mũi họng điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 66-71.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...