Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 91-97
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 22/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Examing antioxidant activity and aganist acne-caused bacteria of Muntingia calabura L leave

Từ khóa:

Chống oxy hóa, lá trứng cá, P. Acnes, S. aureus, S. epidermidis

Keywords:

Antioxidants, Muntingia calabura L, P. acnes, S. aureus, S. epidermidis 

ABSTRACT

Calabura (Muntingia calabura L.) is a species of wild plants which is also grown as an shade tree in the Mekong Delta. However, the study of characterization of this plant is still limited. The aim of this study was to investigate antioxidant and antibacterial activity properties of calabura leaves extract by ethanol 96%. The antioxidant was tested by DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method. The antimocrobia was tested by well diffusion agar method with indicator bacteria including Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis isolated from acne skin. The results showed that the antioxidant activity at the concentration of 250 μg/mL of ethanol was 91.38%, corresponding to IC50 was 34.26 μg/mL. The antioxidant ability was 1.8 times lower than that of vitamin C (IC50 = 18.18 µg/mL). The antibacterial activity of calabura leaves at concentration 50 mg/mL on P. acnes with average inhibition diameter was 16.33±2.08 mm, S. aureus was 12.33±1.52 mm and S. epidermidis was 15.33±0.57 mm. The MIC value of P. acnes was 10mg/mL. The MIC of was at 12.5 mg/mL. With the above results, the continued isolation and determination of antioxidant and antibacterial componds from calabura leaves is an interesting issue that can continue to be studied.

TÓM TẮT

Cây trứng cá (Muntingia calabura L.) là loài cây mọc hoang hoặc được trồng để lấy bóng mát ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, những nghiên cứu về hoạt tính sinh học của lá cây này vẫn còn hạn chế. Vì vậy, đề tài khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và ức chế vi khuẩn của lá trứng cá được thực hiện. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cao chiết toàn phần từ lá trứng cá với ethanol 96% bằng phương pháp trung hòa gốc tự do của DPPH (2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). Khảo sát sự ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes, Staphylococcus aureus và Staphylococcus epidermidis phân lập từ da của người bị mụn trứng cá bằng phương pháp khuếch tán giếng thạch. Kết quả cho thấy hoạt tính chống oxy hóa cao nhất của cao lá trứng cá là 91,38% ở nồng độ 250 µg/mL và IC50 là 34,26 µg/mL thấp hơn vitamin C 1,8 lần (IC50 của vitamin C là 18,18 µg/mL). Khả năng ức chế vi khuẩn Propionibacterium acnes với đường kính vòng vô khuẩn là 16,33±2,08 mm, Staphylococcus aureus là 12,3 ±1,52 mm và Staphylococcus epidermidis là 15,33±0,57 mm ở nồng độ cao 50 mg/mL. Giá trị MIC (Minimal Inhibitory Concentration) của Propionibacterium acnes là 10mg/mL, Staphylococcus aureus và Staphylococcus epidermidis là 12,5 mg/mL. Với kết quả trên, việc tiếp tục phân lập và xác định hoạt chất chống oxy hóa và kháng khuẩn từ lá trứng cá là vấn đề lý thú có thể tiếp tục được nghiên cứu.

Trích dẫn: Dương Thị Bích, Huỳnh Ngọc Trung Dung, Trì Kim Ngọc, Lê Phượng Hiệp và Nguyễn Văn Bá, 2019. Khảo sát hoạt tính chống oxy hóa và ức chế vi khuẩn gây bội nhiễm mụn trứng cá của lá trứng cá (Muntingia calabura L.). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(1): 91-97.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...