Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Công nghệ Sinh học (2019) Trang: 285-291
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 21/03/2019

Ngày duyệt đăng: 12/04/2019

 

Title:

Evaluation of total polyphenol and antioxidant capacity in wine fermentation of three-leaf cayratia from Ca Mau province using Saccharomyces cerevisiae CM3.2

Từ khóa:

Cayratia trifolia, kháng oxy hóa, nấm men chịu nhiệt, polyphenol, rượu vang, Saccharomyces cerevisiae CM3.2, trái giác

Keywords:

Antioxidant capacity, Cayratia trifolia, polyphenol, Saccharomyces cerevisiae CM3.2, thermotolerant yeast, three-leaf cayratia, wine

ABSTRACT

Three-leaf cayratia (Cayratia trifolia L.) is a source of biological compounds that have the antioxidant capacity. The aims of this study were to evaluate the total polyphenol and antioxidant capacity of three-leaf cayratia and to investigate the suitable conditions for wine fermentation using Saccharomyces cerevisiae CM3.2. The suitable conditions for three-leaf cayratia wine fermentation were determined at 21.09 ºBrix, pH 4.5 and 105 cells/mL inoculation that could produce 12.46% v/v ethanol after 5 days of fermentation at 35°C. In 1 L scale fermentation, three-leaf cayratia wine had 12.63% v/v ethanol content with good sensorial properties. The total polyphenols and the antioxidant capacity of wine were 0.53 mg GAE/mL and 44.9%, respectively, which were not significantly different as in the three-leaf cayratia juice (polyphenol concentration of 0.61 mg GAE/mL and the antioxidant capacity of 51.4%).

TÓM TẮT

Trái giác (Cayratia trifolia L.) có chứa nhiều hợp chất sinh học với khả năng kháng oxy hóa được trồng nhiều ở tỉnh Cà Mau. Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hàm lượng polyphenol tổng số và khả năng kháng oxy hóa của trái giác trước và sau khi lên men, khảo sát các điều kiện lên men sử dụng Saccharomyces cerevisiae CM3.2. Điều kiện lên men rượu vang trái giác được xác định với hàm lượng chất khô hòa tan ở 21,09 oBrix, pH 4,5, mật số giống chủng ban đầu 105 tế bào/mL và lên men ở nhiệt độ 35oC trong 5 ngày, sản phẩm đạt độ rượu là 12,46% v/v. Trong thử nghiệm lên men 1 L, rượu vang thành phẩm đạt hàm lượng rượu là 12,63% v/v và có giá trị cảm quan tốt; sản phẩm có hàm lượng polyphenol (0,53 mg GAE/mL) và khả năng kháng oxy hóa (44,9%) thay đổi không khác biệt ý nghĩa so với hàm lượng polyphenol (0,61 mg GAE/mL) và khả năng kháng oxy hóa (51,4%) của dịch trái trước khi lên men.

Trích dẫn: Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lữ Hăng Nghi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Hà Thanh Toàn và Ngô Thị Phương Dung, 2019. Đánh giá khả năng duy trì hàm lượng polyphenol và hoạt tính  kháng oxy hóa khi lên men rượu vang từ trái giác ở tỉnh Cà Mau sử dụng Saccharomyces cerevisiae CM3.2. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Công nghệ Sinh học)(2): 285-291.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...