Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 42-50
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 06/06/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

The effect of farm size on the profit ratio of rice households in the Mekong Delta

Từ khóa:

Nông hộ, quy mô đất canh tác, tỷ suất lợi nhuận

Keywords:

Farm size, households, profit Ratio

ABSTRACT

The paper presents the results of estimating linear regression models based on data of a random sample of 263 rice households in the Mekong Delta showed that farm size has positive effect on the profit ratio. The results showed that the model was highly statistically significant. Besides, the main factor is farm size, the research also identifies the factors having negative effect on the profit ratio both three crops including the cost of capital, the distance from the household to the largest rice field, the area of residence in An Giang and Dong Thap, and the factors having positively effect on are the number of household members in the working age (only has significant on winter-autumn crop), loan amount (both three crops). Hence, the paper proposes some solutions to help farmers use and invest in reasonable scale for each rice cultivation to maximize the profit ratio.

TÓM TẮT

Bài viết trình bày kết quả ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính dựa trên số liệu thu thập từ mẫu ngẫu nhiên gồm 263 nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy quy mô đất có ảnh hưởng cùng chiều đến tỷ suất lợi nhuận. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình có ý nghĩa thống kê cao. Bên cạnh yếu tố chính là quy mô đất, nghiên cứu cũng tìm được các yếu tố khác có ảnh hưởng ngược chiều đến tỷ suất lợi nhuận trong cả ba vụ bao gồm chi phí đầu tư cho các yếu tố đầu vào, khoảng cách từ nhà nông hộ đến ruộng lúa lớn nhất, địa bàn cư trú ở An Giang với Đồng Tháp và các yếu tố có ảnh hưởng cùng chiều đến tỷ suất lợi nhuận là số thành viên trong tuổi lao động của hộ (chỉ có ý nghĩa thống kê trong vụ Thu Đông), lượng vốn vay. Từ đó, bài viết đề xuất giải pháp giúp nông hộ sử dụng và đầu tư quy mô đất hợp lý ứng với từng vụ canh tác lúa nhằm tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận.

Trích dẫn: Nguyễn Lan Duyên và Nguyễn Tri Khiêm, 2019. Ảnh hưởng của quy mô đất đến tỷ suất lợi nhuận của hộ trồng lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 42-50.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...