Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Kinh tế (2019) Trang: 108-114
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 23/05/2019

Ngày duyệt đăng: 26/07/2019

 

Title:

Factors affecting technical efficiency of rice farming households in Chau Thanh district, An Giang province

Từ khóa:

Châu Thành, hiệu quả kỹ thuật, hàm sản xuất cận biên, lúa Jasmine

Keywords:

Chau Thanh, Jasmine rice, stochastic production frontier, technical effiency

ABSTRACT

Aim of this study is to estimate technical efficiency and determinants of technical efficiency of rice farming households in Chau Thanh district, An Giang province, based on a data collected from 101 rice farming households in Chau Thanh district, An Giang province. The Cobb-Douglas stochastic frontier production function incorporating inefficiency effects was employed to analyze the data by using the Frontier 4.1. The results revealed that the mean technical efficiency was 89,42%; with the recent input level and technology, the rice farmers could be able to increase their rice output by 10,58%. Significant determinants of technical efficiency such as the rice farm size, the number of  farm laboures in a household were positively related to technical efficiency. However,  the experience of farmers and technical training had negative impacts on technical efficiency of rice farmers.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng lúa Jasmine tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 101 hộ trồng lúa Jasmine ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hàm sản xuất biên Cobb – Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật được sử dụng để phân tích bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả phân tích cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ trồng lúa Jasmine là 89,42%; với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện có thì sản lượng của nông hộ còn có khả năng tăng thêm 10,58%. Bên cạnh đó, các yếu tố như quy mô trồng lúa và số lao động nhà có ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của nông hộ. Ngược lại, thâm niên trồng lúa của chủ hộ và tập huấn kỹ thuật là yếu tố làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ thuật của nông hộ.

Trích dẫn: Ngô Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Đặng, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa Jasmine tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 108-114.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...