Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 39-46
Tác giả: Huỳnh Vũ Lam
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 13/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

School-based curriculum development in relation to teaching with theme-based appoaches and teachers’ awareness - A case study of Nguyen Thi Minh Khai gifted high school in Soc Trang province

Từ khóa:

Chương trình nhà trường, nhận thức của giáo viên, thiết kế dạy học theo chủ đề

Keywords:

Teaching plan with theme-based approaches, teachers' awareness, school-based curriculum

ABSTRACT

Teachers of high schools need to design the teaching plan with theme-based approaches to promote learners' competence in order to meet the request of the Vietnamese Ministry of Education and Training. However, the implementation of this policy has had difficulty due to the problems in the current program distribution. To overcome the situation that builds up the topic by connecting various subjects in rigid way and supporting teachers to effectively use active teaching methods, Nguyen Thi Minh Khai gifted high school, Soc Trang province, has developed a school-based curriculum in recent years. In fact, building school's program not only meets the school's educational goals but also changes the teachers' awareness.

TÓM TẮT

Giáo viên các trường phổ thông cần thiết kế dạy học theo chủ đề nhằm phát huy năng lực người học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và sách giáo khoa theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, thực hiện chủ trương này gặp nhiều khó khăn do bị vướng trong phân phối chương trình hiện hành. Nhằm khắc phục tình trạng xây dựng chủ đề theo cách ghép cơ học các nội dung dạy học và hỗ trợ giáo viên sử dụng hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng đã phát triển chương trình nhà trường trong vài năm học gần đây. Thực tế việc xây dựng và ứng dụng chương trình nhà trường không chỉ đáp ứng mục tiêu giáo dục của trường chuyên mà còn làm thay đổi nhận thức của giáo viên.

Trích dẫn: Huỳnh Vũ Lam, 2019. Phát triển chương trình nhà trường trong mối liên hệ với dạy học theo chủ đề và nhận thức của giáo viên: Nghiên cứu ở trường chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 39-46.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...