Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Khoa học Giáo dục (2019) Trang: 74-82
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 20/03/2019
Ngày nhận bài sửa: 28/05/2019

Ngày duyệt đăng: 22/07/2019

 

Title:

Current situation of testing and assessing study results of natural science subjects in secondary schools using the approach of competency in teaching

Từ khóa:

Đánh giá, kiểm tra, khoa học tự nhiên, tiếp cận năng lực, trung học cơ sở

Keywords:

Assessing, testing, natural science subject, approach of competency, secondary school

ABSTRACT

Testing and assessing in secondary schools using the approach of competency in teaching is the orientation in general education for upcoming education innovations. Student assessment is essential to measure the progress and performance of individual students, plan further steps for the improvement of teaching and learning, and share information with relevant stakeholders. The article presents results of current status of testing and assessing study results of natural science subjects in secondary schools in District 11, Ho Chi Minh City including awareness and activity of testing and assessing using the approach of competency of teachers and students

TÓM TẮT

Kiểm tra-đánh giá (KT-ĐG) theo hướng tiếp cận năng lực các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở là định hướng trong giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đánh giá học sinh là điều cần thiết để đo lường sự tiến bộ và khả năng của từng học sinh, lập kế hoạch các bước tiếp theo để cải thiện việc dạy và học, và chia sẻ thông tin với các bên liên quan. Bài viết trình bày kết quả khảo sát thực trạng KT-ĐG kết quả học tập ở các trường trung học cơ sở Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh gồm nội dung nhận thức và thực hiện hoạt động KT-ĐG theo hướng tiếp cận năng lực của giáo viên (GV) và học sinh (HS).

Trích dẫn: Trần Hùng Minh Phương, 2019. “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực” thực trạng kiểm tra và đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Khoa học Giáo dục): 74-82.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...