Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
163 (2019) Trang: 33-50
Tạp chí: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đo lường chỉ số cảm tính nhà đầu tư (NĐT) trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh – HOSE (HSI) và sử dụng phương pháp hồi quy để phân tích ảnh hưởng và khả năng dự báo của chỉ số này đối với tỷ suất sinh lời (TSSL) tương lai của chứng khoán. Chỉ số HSI được cấu thành bởi năm biến số, bao gồm TSSL ngày đầu tiên niêm yết, số lượng niêm yết lần đầu tiên (NIPO), thanh khoản thị trường, độ rộng thị trường (ADV/DEC) và lượng giao dịch của NĐT nước ngoài (nhân tố thể hiện cảm tính mang đặc tính riêng của thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, một TTCK cận biên). Kết quả nghiên cứu cho thấy, HSI có mối tương quan nghịch với TSSL tương lai (t+3) của chứng khoán. Tuy nhiên, khả năng dự báo của HSI không hoàn toàn giống với các nghiên cứu trước đây, khi cảm tính NĐT ở mức cao thì TSSL tại thời điểm t+3 sẽ thấp đối với một số loại chứng khoán không thuộc nhóm khó định giá, khó kinh doanh chênh lệch giá do có giá trị công ty cao, thời gian niêm yết dài và lợi nhuận cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...