Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
32 (2020) Trang: 211-216
Tạp chí: Journal of Applied Phycology

Nile tilapia Oreochromis niloticus (4.12±0.05g initial weight) and red seaweed Gracilaria tenuistipitata were co-cultured in 250-L tanks for 8 weeks. Six feeding treatments were conducted, with the control group (monoculture) being fed a commercial pellet (30% protein, 6% lipid) at 100% feed ration (4% of biomass per day), while fish in the five other groups were co-cultured with red seaweed (1 kg m-3) and received pellet at 80%, 60%, 40%, 20%, and 0% of the feeding ration of the control. The results indicated that the concentrations of TAN, NO2-, NO3-, and PO43- in the co-culture tanks were much lower than in the monoculture. Moreover, the growth rate and productivity of fish in the 80% feeding ration treatment were comparable to those in the control group (p>0.05). However, fish performance gradually reduced with a decrease in feeding rates from 60% downwards, and all were significantly inferior to the control group (p

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...