Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 536-541
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc
Liên kết:

Bac Lieu is a province in the Mekong Delta, with diverse natural conditions with three saltwater, freshwater and brackish ecosystems, Bac Lieu has great potential for agricultural development. However, climate change with rising sea levels, saline intrusion, drought, and so on have been putting pressure on systems, between  freshwater demand for rice and saltwater for shrimp farming. The topic of collection and use of Landsat 8 satellite imagery data is two times: February 09, 2015 represents the dry season and November 26, 2016 represents the rainy season in the mapping of the dispute. The research results show that the disputed area has a total area of 17,231.2 ha in the transition area of the province document as a basis for future planning of land use planning in Bac Lieu province to ensure sustainable agricultural development.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...