Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 2 (2022) Trang: 46-60

Various studies have evaluated that acerola fruit is one of the best natural sources of vitamin- C. Besides that, the fruits also contain a high level of phenolic and carotenoids. The result tested in vitro performed that acerola extract can be antioxidative, anti-inflammatory, antihyperglycemic, antitumor antigenotoxic and hepatoprotective activity. The techniques such as pasteurization, fermentation, extraction, drying, encapsulation can diversify acerola products.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 86-92
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...