Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
719 (2019) Trang: 123-126
Tạp chí: Tài chính
Liên kết:

Bài viết nhằm phân tích mức độ tác động của các yếu tố đến kết quả học tập của học sinh và sinh viên (HSSV) Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. Sau khi thực hiện phân tích thống kê mô tả, Cronbach’S Alpha, nhân tố khám phá và hồi quy đa biến thông tin khảo sát được từ 367 quan sát. Kết quả cho thấy có 5 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của HSSV tại nhà Trường.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...