Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 112-120
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/10/2019
Ngày nhận bài sửa: 17/02/2020

Ngày duyệt đăng: 23/04/2020

 

Title:

Water quality assessment of shrimp culture area in Soc Trang province

Từ khóa:

Chất lượng nước, sông Hậu, sông Mỹ Thanh, Sóc Trăng

Keywords:

Hau river, My Thanh river, Soc Trang, water quality

ABSTRACT

The study aimed to assess water quality in the rivers around the upper parts of My Thanh river and My Thanh, Hau estuary with 10 sites to provide a basic for the management of water resources in areas. Samples were collected for 6 months. The results showed that temperature and pH were in a range of national standard surface water quality. Salinity was highly variable during the sampling duration, reaching the highest value of 21‰ in the estuarine. Alkalinity, DO, BOD5, COD, TAN and NO3- suitable for aquaculture activities. Concentrations of TSS, NO2-, PO43-, density of microorganisms were quite high. Water quality in the upper parts and tributaries of My Thanh River is influenced strongly by domestic wastewater, agriculture and aquaculture activities and high fluctuation if compared to those waters in the estuarine and coastal areas.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiện trạng chất lượng nước xung quanh sông nhánh Mỹ Thanh và ven cửa sông Mỹ Thanh, sông Hậu với 10 điểm thu mẫu làm cơ sở cho việc quản lý nguồn nước trong khu vực. Thời gian thu mẫu trong 6 tháng (01-06/2019). Kết quả cho thấy nhiệt độ và pH phù hợp với chất lượng nước tầng mặt theo quy chuẩn quốc gia (QCVN08-MT:2015/BTNMT). Độ mặn ở các điểm thu biến động cao, cao nhất là 21‰ ở vùng ven cửa sông. Độ kiềm, DO, BOD5, COD, TAN và nitrate phù hợp cho hoạt động nuôi trồng thủy sản. Hàm lượng vật chất lơ lửng, nitrite, phosphate, mật độ vi sinh vật trong nước khá cao. Chất lượng nước của các sông nhánh nội địa chủ yếu chịu tác động trực tiếp của con người, nước thải sinh hoạt, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nên dễ bị biến động so với nguồn nước ngoài vùng cửa sông, ven biển.

Trích dẫn: Trần Trung Giang, Aina Ayotunde Oluwadamilare, Âu Văn Hóa, Huỳnh Trường Giang, Trương Quốc Phú, Minoru Wada và Vũ Ngọc Út, 2020. Đánh giá chất lượng nước trong khu vực nuôi
tôm tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 112-120.

Các bài báo khác
(2015) Trang: 52
Tạp chí: Hội nghị khoa học trẻ Thủy Sản toàn quốc lần thứ IV, tổ chức tại VIện Nghiên Cứu Nuôi trồng Thủy Sản III-Nha Trang, ngày 12 tháng 10 na9m 2015
(2015) Trang: 330
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...