Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 1-9
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 20/04/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Design, synthesis and evaluation of belinostat analogues targeting histone deacetylase (HDAC) enzymes in silico

Từ khóa:

Belinostat, histone deacetylase, hydroxamate, in silico

Keywords:

Belinostat, histone deacetylase, hydroxamate, in silico

ABSTRACT

Belinostat is a histone deacetylase inhibitor for the treatment of hematological malignancies and solid tumor. In this study, belinostat analogues were successfully synthesized through a simple and effective process suited to laboratory scale in Vietnam including 6 steps: i) Preparation of m-nitrobenzaldehyde using KNO3/H2SO4; ii) Use of Wittig reaction with ylide compound as the nucleophile; iii) Reduction of –NO2 group. iv) Preparation of sulfonyl; v) Substitution reaction with amines as the nucleophile; and vi) Synthesis of hydroxamate by NH2OH. Belinostat derivatives were obtained in good yields. The structures of the products were confirmed by 1H-NMR and MS spectra. The evaluation of HDAC inhibitory capacity of the synthesized compounds in silico was also carried out to investigate the biological activity.

TÓM TẮT

Belinostat là thuốc có khả năng ức chế enzyme HDAC khá tốt, được sử dụng điều trị các khối u ác tính về huyết học và khối u rắn. Trong nghiên cứu này, các dẫn xuất tương tự belinostat đã được tổng hợp thành công qua quy trình đơn giản và hiệu quả, phù hợp với quy mô phòng thí nghiệm tại Việt Nam. Quy trình trải qua 6 bước: i) Tạo m-nitrobenzaldehyde sử dụng tác nhân KNO3/H2SO4; ii) Phản ứng Wittig sử dụng chất thân hạch ylide; iii) Khử nhóm –NO2 thành –NH2; iv) Phản ứng tạo sulfonyl; v) Phản ứng thế thân hạch với các amine; và vi) Phản ứng tạo thành hydroxamate với tác nhân NH2OH. Kết quả các dẫn xuất đã được tổng hợp thành công với hiệu suất toàn phần tương đối cao, cấu trúc được xác định dựa trên các phương pháp phổ nghiệm bao gồm 1H-NMR và MS và đánh giá khả năng ức chế HDAC bằng phương pháp in silico.

Trích dẫn: Nguyễn Cường Quốc, Huỳnh Như Thảo, Nguyễn Thị Huỳnh Trang, Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thanh Ngân, Trần Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hồng Thi, Võ Thị Như Ý, Hà Thị Kim Quy, Lê Thị Bạch, Nguyễn Trọng Tuân, Bùi Thị Bửu Huê và Trần Quang Đệ, 2020. Thiết kế, tổng hợp và đánh giá khả năng ức chế enzyme histone deacetylase (HDAC) in silico của một số dẫn xuất tương tự belinostat. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 1-9.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 77-88
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...