Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 109-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/01/2020
Ngày nhận bài sửa: 05/04/2020

Ngày duyệt đăng: 11/05/2020

 

Title:

Effects of two types of rice husk biochar on CH4 and N2O emissions from alluvial paddy soil in laboratory condition

Từ khóa:

Biochar trấu, đất lúa ngập nước, phát thải CH4, phát thải N2

Keywords:

Rice husk biochar, submerged paddy soil, CH4 emission, N2O emission

ABSTRACT

CH4 and N2O emissions from paddy soil plays an important role in reducing greenhouse gas emissions. This study was conducted to evaluate and compare CH4 and N2O emissions from a paddy soil supplemented by 2 types of biochar. The study was set up with 7 treatments including 2 types of rice husk biochar (i) produced by the slow pyrolysis in a laboratory (RB-lab) and (ii) a commercial rice husk biochar (RB) at 0.2, 0.5 and 1% and the control (without biochar). The CH4 emission of all treatments supplemented with either RB-lab or RB was significantly reduced with that of the control (p <0.05). RB-lab decreased 14-18% and RB decreased 16-20% of total CH4 emission. N2O emission was negligible in the submerged paddy soil under in-vitro laboratory. This study showed that RB at 1% reduced CH4 emission better than that of RB-lab.

TÓM TẮT

Khí CH4 và N2O từ đất trồng lúa đóng vai trò quan trọng trong giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu được thực hiện nhằm so sánh sự phát thải CH4 và N2O khi bổ sung 2 loại biochar trấu khác nhau. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với bảy nghiệm thức gồm hai loại biochar trấu (i) RB-lab được sản xuất theo phương pháp nhiệt phân chậm trong phòng thí nghiệm và (ii) biochar trấu thương mại (RB) với 0,2, 0,5 và 1% và đối chứng (không biochar). Các nghiệm thức bổ sung RB-lab hoặc RB giảm phát thải CH4 có ý nghĩa so với đối chứng (p<0,05). Bổ sung RB-lab giảm 14-18% tổng lượng CH4 phát thải, trong khi đó RB giúp giảm 16-20%. N2O phát thải không đáng kể trong điều kiện đất ngập nước liên tục trong phòng thí nghiệm. Bổ sung 1% RB cho hiệu quả giảm phát thải tốt hơn so với RB-lab.

Trích dẫn: Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân và Nguyễn Hữu Chiếm, 2020. Ảnh hưởng của hai loại biochar trấu đến sự phát thải khí CH4 và N2O từ đất phù sa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học đất): 109-118.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 102-110
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 262-272
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 27-35
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 71-78
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 87-93
Tải về
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 93-99
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 9-14
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Nguyễn Võ Châu Ngân (2018) Trang: 2 - 16
Tạp chí: Lục bình - Tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 123-152
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 100-122
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 85-99
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 61-99
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 43-60
Tạp chí: Rơm ở Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
Trong Nguyễn Hữu Chiếm (2017) Trang: 1-31
Tạp chí: Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học
01 (2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
(2014) Trang: 15-20
Tạp chí: Hội thảo Vai trò của giáo dục đại học trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đại học An Giang, 19/12/2014
(2014) Trang: 142
Tạp chí: ENVIRONMENTAL PROTECTION TOWARD SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Cantho University, 26th Sept. 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...