Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 114-126
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 08/05/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

Teaching sound content in science grade 4 to develop naturally scientific competency

Từ khóa:

Âm thanh, kế hoạch dạy học, năng lực khoa học tự nhiên, phát triển năng lực, tiểu học

Keywords:

Develop competences, lesson plan, primary schools, sound, teaching competency-based approach

ABSTRACT

The general direction of New General Education Program issued in 2018 is to transform from a content-based approach to a competency-based approach. In the 2018 program, the Science subject at primary school initially forms a scientific worldview about the natural world for pupils. The Science subject program built in this new direction requires changes in designing and organizing teachers’ teaching and students’ learning activities. The knowledge about “sound” plays an important role in this subject and should be in the process of exploring the natural world of children. Additionally, the knowledge about sound is the basic knowledge which is very important in the exploring the natural world of elementary. This article is to introduce the construction of teaching material resources about sound content in 4th Grade Science with the aim of developing naturally scientific competency and meeting the educational aims of the New General Education Program (2018).

TÓM TẮT

Định hướng chung của chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2018 là chuyển đổi từ cách tiếp cận kiến thức sang tiếp cận dựa trên năng lực. Trong chương trình 2018, môn Khoa học cấp tiểu học bước đầu hình thành cho học sinh thế giới quan khoa học về giới tự nhiên. Chương trình môn học được xây dựng theo định hướng mới này đòi hỏi những thay đổi trong việc thiết kế, tổ chức hoạt động dạy và học của giáo viên. Bên cạnh đó, những tri thức về âm thanh là những tri thức nền tảng cần trang bị cho trẻ trong quá trình khám phá thế giới tự nhiên. Bài viết trình bày về việc xây dựng tài liệu tham khảo dạy học mạch nội dung Âm thanh trong môn Khoa học lớp 4 nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên và đáp ứng mục tiêu giáo dục chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Hảo, Trương Hoàng Thông, Hoàng Thị Phương Thảo và Đỗ Thành Đạt, 2020. Dạy học mạch nội dung âm thanh trong môn Khoa học lớp 4 nhằm phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho học sinh tiểu học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(1): 114-126.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...