Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 89-94
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/03/2020
Ngày nhận bài sửa: 09/06/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

 

Title:

The study on matrix metalloproteinase-8 inhibitory activity of Isaria cicadae and Isaria tenuipes extracts isolated in Vietnam

Từ khóa:

Isaria cicadae, Isaria tenuipes, MMP-8, polysaccharide, ức chế di căn

Keywords:

Isaria cicadae, Isaria tenuipes, metastases suppression, MMP-8, polysaccharide

ABSTRACT

Isaria cicadae (I. cicadae) and Isaria tenuipes (I. tenuipes) are insect parasitic fungi that contain many bioactivites including tumor inhibited activity, anticancer, immune booster. MMP-8 (Matrix Metalloproteinase-8) is one of the collagenases belonging to the endopeptidase enzyme family in mammals, related to extracellular matrix degeneration, angiogenesis, invasion and metastasis. The objective of this study conducted to investigate metastatic inhibitory activity of MMP-8 through restraining collagen resolution using 26 extracts of I. cicadae and I. tenuipes, at concentrations of 20, 200, 2000 µg/mL. Cordyceps polysaccharide extract (CPS) of I. cicadae fruiting body exhibited the highest of MMP-8 inhibitory cabacity at the concentration of 2000 µg/mL, with inhibitory ratio was 52.05 ± 0.18%. The results show the MMP-8 inhibitory potential of polysaccharide extract, plant the seed for more in-depth studies on MMP-8, I. cicadae and I. tenuipes in the future.

TÓM TẮT

Isaria cicadae (I. cicadae) và Isaria tenuipes (I. tenuipes) là nấm ký sinh côn trùng chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học bao gồm hoạt tính ức chế khối u, kháng ung thư, tăng cường miễn dịch. MMP-8 (Matrix Metalloproteinase-8) là một trong những collagenase thuộc endopeptidase ở động vật có vú, liên quan đến sự thoái hóa chất nền ngoại bào, tăng sinh mạch, xâm lấn và di căn ung thư. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm khảo sát hoạt tính ức chế di căn thông qua ức chế sự phân giải collagen của MMP-8 bằng 26 loại cao chiết của hai loài I. cicadae và I. tenuipes, ở các nồng độ 20, 200, 2000 µg/mL. Cao chiết cordyceps polysaccharide (CPS) I. cicadae quả thể thể hiện khả năng ức chế MMP-8 là cao nhất ở nồng độ 2000 µg/mL, với tỷ lệ ức chế là 52,05 ± 0,18%. Kết quả cho thấy tiềm năng ức chế MMP-8 của cao chiết polysaccharide, làm tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu hơn về MMP-8, I. cicadae và I. tenuipes trong tương lai.

Trích dẫn: Mai Kiều Tiên, Nguyễn Chí Dũng, Đinh Minh Hiệp và Ngô Kế Sương, 2020. Nghiên cứu hoạt tính ức chế matrix metalloproteinase-8 của các cao chiết nấm Isaria cicadae Isaria tenuipes được phân lập tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên)(2): 89-94.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...