Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 13, No. 2 (2021) Trang: 69-76

This study intends to apply enzyme-assisted extraction method to determine the antioxidant activity of round kumquat peel extract. Firstly, chemical composition of the kumquat peel was determined. Then, single factor test was employed to evaluate the effects of enzyme treatment conditions (enzyme amount and extraction time, ethanol concentration, material:ethanol ratio, extraction time and extraction temperature) on total phenolic content (TPC) and antioxidant activity of the kumquat peel extract. The result showed that the content of phenolic compounds in the kumquat peel achieved 1.3%. The peel extract exhibited the maximum TPC of 335.96±16.79 milligrams of gallic acid equivalents (mg GAE)/g dry matter, 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) cation radical (ABTS●+) scavenging activity of 1993.26±99.66 μmol Trolox Equivalent (TE)/g dry matter and ferric reducing antioxidant power (FRAP) value of 3202.86±160.14 μmol TE/g dry matter. This extract was obtained under   enzyme treatment condition including enzyme content of 9 U/g dry matter, enzyme-treating time of 90 min and the extraction condition comprising of kumquat peel: 96% ethanol ratio of 1:40 (w/v), extraction time of 150 min and temperature of 50°C. The results revealed that the kumquat peel extract could be used as a potential natural antioxidant in food and/or pharmaceutical products.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...