Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về

ABSTRACT

The objective of the present study was to select sugarcane salt tolerant lines through in vitro mutagenesis. Callus formation was attained from young leaf segments cultured in MS medium supplemented with 3 mg per litre of 2,4-dichloro phenoxyacetic acid (2,4-D) and 0,5 mg per litre of kinetin. Irradiated and non-irradiated calli were screened in vitro through shoot regeneration at 10.0 and 15? of NaCl. Regeneration capacity of irradiated  calluses decreased at 20 to 40 of gamma rays of 60Co and  at 10.0 and 15? of NaCl. The regeneration frequency in irradiated calli was 1.0% to15% as compared to 58,3% in control calli.

Keywords: Sugarcane, 2,4-D, callus, gamma rays, salt tolerance

Title:    Affects of gamma rays and sodium chloride on growth and shoot regeneration of sugarcane (Saccharum officinarum L.) callus cultures

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu là chọn dòng mía chống chịu mặn bằng kỹ thuật đột biến gen in vitro. Mô sẹo được tạo thành từ lá non được nuôi cấy trong môi trường MS có bổ sung 3 mg/1 2,4- D + 3 mg/1 kinetin. Mô sẹo có và không chiếu xạ được tái sinh trong môi trường muối 10 và 15?. Khả năng tái sinh của mô sẹo giảm còn ở 1- 15% ở lượng chiếu xạ 20-40 Gy và nồng độ muối (10-15%) so với đối chứng 58,3%.

Từ khóa: Cây mía,  2,4-D, mô sẹo, tia gamma, chống chịu mặn

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...