Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về

ABSTRACT

Objective of this study is to determine the intensity of light and the concentration of sucrose in agar gelled MS medium for shoot formation of seedless watermelon (Citrullus vulgaris Schard.) in vitro. The experiment was carried out by a factorial design in randomized complete with 3 replications and 12 treatments that were combined between three light intensities (1200, 1500 and 1800 lux) and four sucrose concentrations (0, 10, 20 and 30 g/l). Results showed that the highest efficiency of shoot formation after 4 weeks occurring in the treatment MS medium contained 30 g/l sucrose with 0.5 mg/l BA and kept at light intensity 1800 lux. These shoots, that were strong, high and had many leaves, will be a good material for a new shoot multiplication, root information and acclimatization.

Keywords: watermelon,  in vitro, light intensity, sucrose concentrations

Title:  Effects of light intensity and sucrose concentration in agar gelled MS medium on shoot formation of seedless watermelon (Citrullus vulgaris Schard.) in vitro

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu là xác định cường độ ánh sáng và nồng độ đường sucrose trong môi trường MS đặc cho sự phát triển của chồi dưa hấu tam bội (Citrullus vulgaris Schard.) in vitro. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số hoàn toàn ngẫu nhiên 3 lần lặp lại với 12 nghiệm thức là tổ hợp của 3 cường độ ánh sáng (1.200, 1.500 và 1.800 lux) và 4 nồng độ đường sucrose (0, 10, 20 và 30 g/l). Kết quả cho thấy sự phát triển của chồi dưa hấu tam bội tốt nhất trong môi trường MS có chứa 30 g/l sucrose với 0,5 mg/l BA dưới cường độ ánh sáng 1.800 lux. Những chồi nầy phát triển rất tốt, cao và nhiều lá sẽ là vật liệu tốt để nhân chồi, ra nhiều rễ và dễ thuần dưỡng.

Từ khóa: dưa hấu, trong bình vô trùng, cường độ ánh sáng, nồng độ sucrose

Các bài báo khác
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...