Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về

ABSTRACT

Micropropagation of many plants is achieved through the establishment of explants, their initial growth in vitro being followed by transplanting into greenhouse or field. Many plantlets die during this period. Therefore, after ex vitro transplantation plantlets usually need some weeks of acclimatization with gradual lowering in air humidity. If the ex vitro transplantation of plantlets is successful, the increase in their growth can be enormous. Results of present experiment showed that 3-week-old seedless watermelon plantlets were acclimatized with 83,33% success on a  mixture of husk- ashes and coconut fiber muck (1:1, v/v). These plantlets, that were strong, high and had many leaves, will be a good material for transplanting in the field.

Key words: Micropropagation,  watermelon, ex vitro culture, survival rate

Title: Effects of different substrates during acclimatization of seedless watermelon (Citrullus vulgaris Schard.) plantlets to ex vitro conditions

TóM TắT

Vi nhân giống nhiều loài thực vật đã thành công qua việc thiết lập mẫu cấy, sự sinh trưởng khởi đầu in vitro được tiếp tục với việc chuyển chúng ra vườn ươm hoặc đồng ruộng. Nhiều cây con bị chết trong giai đoạn nầy. Do đó, cây con chuyển sang ex vitro cần có vài tuần làm quen với ẩm độ không khí thấp. Nếu công việc nầy thành công thì sự gia tăng về sinh trưởng rất lớn. Để đánh gia? môi trường thích hợp  được sử dụng để trồng cây con trong qúa trình thuần dưỡng 4 loại chất nền là mụn xơ dừa, tro trấu, đất và phân hữu cơ đã được sử dụng riêng hoặc phối hợp chung. Kết quả cho thấy cây con in vitro được ươm trồng trong chất nền có thành phần mụn xơ dừa phối hợp với tro trấu (1:1) cho tỉ lệ sống cao nhất là 83,33%, khác biệt rất có ý nghĩa so với các thành phần còn lại; trọng lượng tươi gia tăng 1,21g, cây con xanh tốt khoẻ mạnh.

Từ khóa: Vi nhân giống, dưa hấu, trồng ra vườn ươm, tỷ lệ sống

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...