Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về

Abstract

Aseptic seedling in period of 3-4 weeks old in nursery bed were cultured on MS medium supplemented with N6-benzyladenin (BA) and kinetin (3-5 mg/l). Multipleshoots arose from cotyledons of explant. The shoots were transferred to MS medium supplemented with indolbutyric acid (IBA), Phloroglucinol and active charcoal  for root formation.  Induction of rooting (50%) was achieved by transferring the shoots to the MS medium containing 0,2 mg/l BA with 2 g/l of active charcoal.  Rooted plantlets were easily acclimatized by transplanting to a pot with mixture of husk-ashes and coconut fiber muck (1:1, v/v) and then covered with polythene bags for a week.

Keywords: Garcia mangostania, micropropagation, adventitious shoot production

Title: The effects of plant growth regulators and phloroglucinol  to  shoot proliferation of mangosteen (Garcinia mangostana) in vitro

Tóm TắT

Cây con Măng cụt 3-4 tuần tuổi được rửa sạch, khử trùng và nuôi cấy trên môi trường MS có bổ sung BA và kinetin (3-5 mg/l) để tạo chồi.  Nhiều chồi mọc từ tử diệp của mẫu cấy. Các chồi được cấy sang môi trường MS mới có bổ sung IBA, Phloroglucinol và than hoạt tính.  Các chồi tạo rễ (50%) trong môi trường có BA 0,2 mg/l và than hoạt tính 2 g/l. Các chồi này được thuần dưỡng dễ dàng trong chậu có chứa mụn xơ dừa, tro trấu và trùm nylon trong 1 tuần.

Từ khóa: Cây Măng cụt, vi nhân giống, tạo chồi bất định

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...