Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về

Abstract

An efficient micropropagation protocol was developed directed from shoot tip of burdock (Arctium lappa L.). The excised shoot-tip were cultured on MS medium containing  benzyladenine (BA) for the study of shoot induction. The best medium for shoot induction growth was BA 1 mg/l.  Shoots were rooted most effectively in naphthaleneacetic acid (NAA) 10 mg/l.  All rooted shoots were transplanted in subtrates.

Keywords: Arctium lappa L., micropropagation, shoot-tip multiplication

Title: Propagation of Ngưu Báng (Arctium lappa L.) by tissue culture

Tóm TắT

Hiệu quả của vi nhân giống cây Ngưu Báng (Arctium lappa L.) trực tiếp từ những chồi đã được phát triển. Chồi đỉnh được cấy vào môi truờng MS có chứa chất điều hòa sinh trưởng benzyladenine (BA) để cảm ứng tạo chồi.  Môi trường kích thích sự sinh trưởng chồi tốt nhất là môi trường có chứa BA 1 mg/l.  Những chồi này được kích thích tạo rễ trên môi trường có naphthaleneacetic acid (NAA) 10 mg/l.  Tất cả các cây con có rễ được chuyển ra chất nền.

Từ khóa: Ngưu Báng, vi nhân giống, nhân chồi đỉnh

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...