Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về

ABSTRACT

Micropropagation has been used to propagate watermelon (Compton và Gray, 1992, Adelberg et al., 1997; Kapiel, 2004) in the world and in Viet Nam (Lâm Ngọc Phương, 2003; Lâm Ngọc Phương & Nguyễn Bảo Vệ, 2006). Objective of this study is to evaluating the growth and the development of the micropropagated triploid seedless watermelon in the field.  The experiment was arranged in a randomized complete block design with 5 treatments (V1 micropropagated plants, V2 micropropagated plants, V1 seed plants , V2 seed plants and V1 micrografted plants ) and 3 replications, each replication was of equal 20 plants.  Results showed that micropropagated triploid seedless plants were equivalent in vigor and produced fruits of similar size and quality when compared to seed plants.

Keywords:  micropropagation, triploid seedless watermelon, Citrullus vulgaris Schrad

Title: Evaluation of triploid seedless watermelon (Citrullus vulgaris Schrad.) micropropagated  plant  growth and the development in field

TóM TắT

Nhân giống cây dưa hấu bằng phương pháp nuôi cấy mô đã được tiến hành trên thế giới (Compton et al., 1993; Adelberg et al., 1997; Kapiel, 2004) ở Việt Nam (Lâm Ngọc Phương, 2003; Lâm Ngọc Phương & Nguyễn Bảo Vệ, 2006). Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định khả năng sinh trưởng phát triển của cây dưa hấu tam bội không hạt cấy mô ngoài đồng. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, với 5 nghiệm thức (cây không hạt cấy mô V1, cây không hạt cấy mô V2, cây hạt không hạt V1, cây hạt không hạt V2 và cây cấy mô không hạt V1 ghép), 3 lần lặp lại, mỗi lặp lại 20 cây. Kết quả cho thấy cây dưa hấu không hạt cấy mô V1 có sự sinh trưởng mạnh, cho trái với kích thước và phẩm chất tương đương cây trồng từ hạt.

Từ khóa: Vi nhân giống, dưa hấu tam bội không hạt, Citrullus vulgaris Schrad

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...