Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 234-244
Tải về

ABSTRACT

Development of seedless hybrids has be 4 stages: a) choice of diploid lines, b) production of tetraploid plants, c) tetraploid line development, and d) hybrid production and testing. Seedless cultivars are produced by crossing a tetraploid (4X=44) inbred line as the female parent with a diploid (2X=22) inbred line as the male parent of the hybrid. The reciprocal cross (diploid female parent) does not produce seeds. The hybrid is a triploid (3X=33), and is female and male sterile. Generally tetraploids are developed by treating mutagens to diploid seedlings both at in vivo and in vitro conditions. The purpose of this study is to develop tetraploid watermelon lines to breed triploid watermelon.  Results showed that the treatment that in vitro colchicine treatments proved to be successful: 10% tetraploids. The treatment that was applied 0.025% colchicine for 6 days was the most effective. The ploidy level of the colchicine-treated individuals was analysed by flow cytometry. The resulting plants were then transplanted to the nethouse and to the field.

Keywords: Citrullus vulgaris Schrad., tetraploid, triploid seedless, in vitro culture, colchicine, flow cytometry

Title: Effect of colchicine on the production of tetraploid watermelon (Citrullus vulgaris Schrad.) in vitro

TóM TắT

Phát triển cây lai không hạt gồm có 4 giai đoạn: 1) chọn dòng nhị bội, 2) sản xuất cây tứ bội, 3) phát triển dòng tứ bội và 4) sản xuất cây lai tam bội. Dưa hấu không hạt được tạo thành do lai giữa cây dưa hấu tứ bội (4X=44) làm mẹ và cây nhị bội (2X=22) làm cha. Kết quả cho được cây lai tam bội (3X=33) và là cây cái, đực bất thụ. Trong tự nhiên, cây dưa hấu tứ bội không hiện diện. Thông thường, cây tứ bội được phát triển bởi xử lý đột biến cây con nhị bội trong điều kiện vườn ươm hoặc nuôi cấy mô. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phát triển những dòng dưa hấu tứ bội để tạo giống dưa hấu tam bội. Kết quả nghiên cứu cho thấy xử lý colchicine nồng độ 0,025% trong thời gian 6 ngày cho tỷ lệ cây tứ bội cao nhất là 10%. Mức bội thể của các cây này được phân tích bằng máy tế bào học ?Flow cytometry?. Sau đó, chúng được chuyển ra trồng nơi vườn ươm và đồng ruộng.

Từ khóa: Dưa hấu (Citrullus vulgaris Schrad.), tứ bội, tam bội không hạt, nuôi cấy in vitro, colchicine, flow cytometry

Các bài báo khác
Số 04 (2005) Trang: 1-8
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 102-111
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 135-142
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 212-221
Tải về
Số 23a (2012) Trang: 52-60
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 70-77
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 9-15
Tải về
CAAB 2014 (2014) Trang: 27-30
Tạp chí: Nông nghiệp & Phat triển nông thôn
1 (2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
1 (2012) Trang: 66
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...