Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 57, Số 1 (2021) Trang: 196-201
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/11/2020

Ngày nhận bài sửa: 26/01/2021

Ngày duyệt đăng: 27/02/2021

 

Title:

Artistic motif used in the Metamorphosis by Franz Kafka

Từ khóa:

Motif nghệ thuật, văn học hiện đại, hậu hiện đại, Hóa thân, Franz Kafka

Keywords:

Artistic motifs, modern literature, postmodern, The Metamorphosis, Franz Kafka.

 

ABSTRACT

Franz Kafka is a Jewish writer composing mainly in German. Up to now, many Kafka's works have been selected, translated and introduced in Vietnam: The Metamorphosis, the Castle, the Trial, Amerika, Letter to the father, etc. Kafka's works restore a cracked and broken world with full of skepticism and cognitive distrust. The Metamorphosis is a typical work of Kafka's composing legacy. In The Metamorphosis, Kafka cleverly interwoven and assembled many artistic motifs to convey the value of the work, stimulate the readers' thinking of exploration and discovery. In this study, we focus on the interpretation of the metamorphosis motif - the motif that plays an important role in conveying inexplicable problems in modern life. From there, we analyze Kafka's success and contribution to the world literature.

TÓM TẮT

Franz Kafka là nhà văn gốc Do Thái, sáng tác chủ yếu bằng tiếng Đức. Đến nay, nhiều tác phẩm của Kafka được tuyển dịch và giới thiệu ở Việt Nam: Hóa thân, Lâu đài, Vụ án, Nước Mỹ, Thư gửi bố… Tác phẩm của Kafka phục dựng một thế giới rạn nứt, vỡ vụn, đầy hoài nghi và bất tín nhận thức. Hóa thân là tác phẩm tiêu biểu trong di sản sáng tác của Kafka. Trong Hóa thân, Kafka khéo léo đan cài, ráp nối nhiều motif nghệ thuật để truyền tải giá trị tác phẩm, kích thích tư duy tìm tòi, khám phá của độc giả. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung kiến giải motif hóa thân - motif đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải các vấn đề bất khả giải trong đời sống hiện đại. Từ đó, chúng tôi phân tích sự thành công và đóng góp của Kafka trong nền văn học thế giới.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...