Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 4 (2021) Trang: 30-39

Điều khiển bằng giọng nói là một chức năng quan trọng trong nhiều thiết bị di động, hệ thống nhà thông minh, đặc biệt đó là một giải pháp giúp cho người khuyết tật có thể điều khiển được các thiết bị thông dụng trong cuộc sống. Bài báo trình bày một phương pháp nhận dạng tiếng nói điều khiển ngắn sử dụng đặc trưng MFCC (Mel frequency cepstral coefficients) và mô hình convolutional neural network (CNN). Dữ liệu âm thanh đầu vào là các file wave được giả định có thời lượng đúng 1 giây. Một cửa sổ trượt kích thước 30 ms với bước dịch chuyển 10 ms lần lượt trượt trên dữ liệu đầu vào để tính các thông số MFCC. Với mỗi tập tin đầu vào sẽ thu được 98 đặc trưng MFCC, mỗi đặc trưng MFCC là một vector 40 chiều (tương ứng 40 hệ số của các bộ lọc Mel-scales). Nghiên cứu đã để xuất sử dụng 3 mô hình Neural Network để phân lớp các tập tin tiếng nói điều khiển này: Mô hình Vanilla Neural Network 1 layer (1 softmax layer), Deep Neural Network - DNN (với 3 layers ẩn kết nối đầy đủ và 1 lớp output) và mô hình Convolution Neural Network - CNN. Các thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu “Speech Commands Dataset” của Google (https://ai.googleblog.com/2017/08/launching-speech-commands-dataset.html) gồm 65.000 mẫu được chia thành 30 lớp. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình CNN đạt...

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...