Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/07/2013

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Three natural compounds from ethyl acetate extracts of fruit of Cassia grandis L.f

Từ khóa:

Trái Ô môi, cinnamic acid

Keywords:

Fruit of Cassia grandis L.f, cinnamic acid, beta-sitosterol

ABSTRACT

From the ethyl acetate extracts of the fruit of Cassia grandis L.f from An Giang Province, three compounds (apigenin-7-O-b-D-glucopyranoside, cinnamic acid and beta-sitosterol) were isolated. Their structures were interpreted by spectra including 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC,HMBC,MS and based on published data.

TóM TắT

Từ dịch chiết ethyl acetate của trái Ô môi ở Tỉnh An Giang, ba hợp chất đã được cô lập và nhận danh là apigenin-7-O-b-D-glucopyranoside, cinnamic acid và beta-sitosterol. Cấu trúc các chất này được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại như  1H-NMR, 13C-NMR, HSQC,HMBC,MS và so sánh với tài liệu đã công bố.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...