Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về

ABSTRACT

The essential oil and ethyl acetate extracts of the aerial parts of Eupatorium odoratum L. from Phu Yen province were investigated.  The essential oil was analyzed by GC and GC/MS.  One of chalcones (Odoratin) and one of flavonols (3,3Â,5-trihydroxy-4Â,7-dimethoxyflavone) were isolated from ethyl acetate extracts.  Their structures were interpreted from spectra including IR, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC,HMBC,MS and based on published data.  At the first time, these flavonoids were tested on antimicrobial activity. The results showed that both of flavonoids inhibited to P. aeruginosa, ASP.niger and F. oxyporum.

Keywords: Eupatorium odoratum, Chromolaena odorata

Title: Contribution on a research in the chemical composition of essential oil and flavonoids from Eupatorium odoratum L.

TóM TắT

Tinh dầu và dịch chiết ethyl acetate của cây Cỏ Lào mọc tại tỉnh Phú Yên được khảo sát bằng phương pháp sắc ký khí và sắc ký khí ghép khối phổ.  Từ dịch chiết ethyl acetate, chúng tôi đã cô lập 1 chalcone là Odoratin và 1 flavonol.  Cấu trúc được xác định bằng các phương pháp phổ hiện đại và so sánh với tài liệu đã công bố.  Lần đầu tiên, các flavonoid trên được thử hoạt tính kháng vi sinh vật.

Từ khóa: Cây Cỏ Lào, Cây Cộng Sản

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...