Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về

ABSTRACT

POE (Prediction-Observation-Explaining) method was applied in chemistry teaching and learning in several high schools inCanthoCity. Some of first results are good. It shows that this method has many strong points and a wide application ability in chemistry teaching and learning at high school level. However, the use of POE method also meets some disadvantages in practice.

Keywords: POE method, High school level chemistry

Title: Application of POE method to improve the quality of chemistry teaching and learning  in high school

TóM TắT

Phương pháp POE (Prediction-Observation-Explaining) được áp dụng trong việc dạy  và học hóa học ở một vài trường phổ thông xung quanh Thành phố Cần Thơ. Kết quả bước đầu tương đối khả quan, cho thấy phương pháp này có nhiều ưu điểm. Thực tế đã được áp dụng trong giảng dạy hóa học ở lớp 10 phổ thông. Trong tương lai có khả năng ứng dụng rộng đối với  chương trình hóa học lớp 11 và lớp 12. Tuy nhiên, việc áp dụng phương pháp POE cũng gặp một vài khó khăn nhất định.

Từ khóa: Phương pháp POE, Hóa học phổ thông

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...