Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 12, No 1 (2020) Trang: 58-62
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 15 Dec 2019
Revised 25 Mar 2020

Accepted 31 Mar 2020

 

Four known methoxyflavones, namely 5-hydroxy-7-methoxyflavone (1), 5-hydroxy-3,7-dimethoxyflavone (2), 5-hydroxy-6,7-dimethoxyflavone (3) and 5-hydroxy-3,7,8-trimethoxyflavone (4) were isolated from acetone extracts of the leaves of Muntingia calabura L. Their structures were elucidated by modern spectra including UV, IR, ESI-HR-MS, 1D-NMR, 2D-NMR and by comparison with published data.

Keywords

Muntingia calabura L., methoxyflavones

Cited as: Luan, N.Q., Tinh, T.B., Minh, N.K.K., Dam, N.P., Hoa, T.T.T. and Tuan, N.T., 2020. Extraction, isolation and identification of four methoxyflavones from leaves of Muntingia calabura L.. Can Tho University Journal of Science. 12(1): 58-62.

Các bài báo khác
Số 01 (2015) Trang: 10-13
Tải về
Số 06 (2006) Trang: 103-110
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 111-116
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-19
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 16-20
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 172-176
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 250-257
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 30-34
Tải về
Số 03 (2016) Trang: 57-60
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 72-75
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 9-17
Tải về
56(3) (2020) Trang: 392-394
Tạp chí: Chemistry of Natural Compounds
54(2B) (2016) Trang: 26-31
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ
1 (2014) Trang: 111
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
1 (2014) Trang: 116
Tạp chí: Hội nghị hóa học quốc tế Việt Nam-Malaysia 2014, Hanoi, Vietnam
7 (2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
50 (2012) Trang: 296
Tác giả: Ngô Quốc Luân
Tạp chí: Khoa học & Công nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...