Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 223-233
Tải về

ABSTRACT

?Selection of high yield soybean varieties which are tolerant to pest and adapt with the natural condition of the Mekong Delta? was carried out in oder to select some high yielding soybean varieties that are tolerant with diseases, insects and high crude oil or protein content and adapt with the Mekong Delta?s conditions. On the other hand, molecular marker SSR was used as the initial discrimination of the selective varieties.

Nine trials were conducted in Vinh Long, Dong Thap, An Giang, Hau Giang and Can Tho provinces. The results showed that: In the regions where had been a tradition to grow soybeans such as Dong Thap, Cho Moi (An Giang) and Vinh Long, variety MTĐ 760-4 was recommended to use for the others. This variety had high yielding of 2,05-3,0 ton/ha. Moreover, MTĐ 760-4 possesses some advantages such as short maturity, high division of branches, larger seed, the seeds with bright yellow coat. Especially, it has high protein content 41.78%, hard stem and tolerate with common diseases on soybean.

The varieties MTĐ 517-8, MTĐ 748-1 and MTĐ720 are also recommended to use in soybean areas.

In the areas having the soil condition problems such as light acidic sulfate soil, MTĐ 778-5 can be grown. Eight analyzed SSR primer pairs (Satt 153, Satt 180, Satt 316, Satt 357, Satt 371, Satt 383, Satt 455 and Satt 565) were polymorphic. The results helped to identify the differences between these varieties in the trials.

Keywords: MTĐ varieties, soybean, high yield, tolerance of diseases, SSR.

Title: Selection of high yield soybean varieties which are tolerant to pest and adapt with the natural condition of theMekongDelta

TóM TắT

?Chọn tạo giống đậu nành năng suất cao, ít nhiễm sâu bệnh, thích nghi trên địa bàn đồng bằng sông Cửu Long? được thực hiện nhằm mục đích chọn ra những giống đậu nành cho năng suất cao, ít nhiễm sâu bệnh, có hàm lượng protein hoặc dầu cao và thích nghi với điều kiện canh tác của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, phương pháp đánh dấu phân tử SSR (simple sequence repeat) được sử dụng, bước đầu giúp phân biệt và xác định lý lịch của các giống tuyển chọn.

Kết quả 9 thí nghiệm tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Thành phố Cần Thơ cho thấy, tại các vùng có tập quán trồng đậu nành như Đồng Tháp, Chợ Mới (An Giang), Vĩnh Long, giống MTĐ 760-4 được khuyến cáo để trồng thay cho các giống khác. Năng suất trung bình của MTĐ 760-4 khá cao từ 2,0-3,0 tấn/ha, có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, thích hợp với cơ cấu hai lúa một màu, khả năng phân cành mạnh, kích thước hạt khá lớn, màu vàng sáng, đẹp, hàm lượng protein cao 41,8%, thân cây cứng khỏe không đổ ngã và không nhiễm các bệnh trên đậu nành.

Ngoài ra, các giống MTĐ 517-8, MTĐ 748-1 và MTĐ 720 cũng được khuyến cáo sử dụng cho các vùng trồng đậu nành có điều kiện canh tác như các địa phương trên. Tại các vùng đất mà điều kiện tự nhiên tương đối bất lợi như đất nhiễn phèn nhẹ, có thể sử dụng giống MTĐ 778-5.

Tám marker Satt 153, Satt 180, Satt 316, Satt 357, Satt 371, Satt 383, Satt 455, Satt 565 đều thể hiện đa hình, bước đầu giúp phân biệt và xác định lý lịch các giống.

Từ khóa: Giống MTĐ, giống đậu nành, năng suất cao, SSR.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 18-23
Tải về
Số 16a (2010) Trang: 223-233
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 46-53
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 97-101
Tải về
02/2016 (2016) Trang: 37-41
Tạp chí: Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...