Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 23b (2012) Trang: 23-31
Tải về

Abstract

Ho Bieu Chanh was a writer who gained many achievements when writing about peasants. He not only discovered and highlighted the beauty of the Southern peasants? personality but also got an insight into their status in a certain period of the history. Ho Bieu Chanh?s novels reflected the peasants in Southern rice fields who lived in poverty and illiteracy as well as had a poor social position. In fact, Ho Bieu Chanh is the novelist of Southern countryside. Ho Bieu Chanh?s novels put a long term impact because of expressing his concerns about life and releasing his stresses of social context. These works are about not only the past issues for criticism but also the present issues for further thinking about valuable moral lessons.

Keywords: Condition, peasant farmer, personality, poverty, illiterate, position in society

Title: The Lot of Southern Region's Peasants in Ho Bieu Chanh's Novels

Tóm tắt

Hồ Biểu Chánh là nhà văn có nhiều thành công khi viết về người nông dân. Ông không chỉ phát hiện và đề cao vẻ đẹp trong tính cách người nông dânNamBộ mà còn thấu hiểu thân phận của họ trong một giai đoạn lịch sử nhất định. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh đã thể hiện thân phận của những con người nơi ruộng đồng phương Nam phải sống trong cảnh đói nghèo dốt nát, không có vị trí xứng đáng trong xã hội. Hồ Biểu Chánh đúng là nhà văn của nông thônNambộ. Tác phẩm của ông có giá trị lâu dài bởi ông đã gợi lên những trăn trở của cuộc đời và nêu ra mọi bức xúc trong cuộc sống. Nó không chỉ là cái của hôm qua đáng bị phê phán, mà còn là cái của hôm nay cần được tiếp tục suy ngẫm, để rút ra những bài học quý giá về lẽ sống ở đời.

Từ khóa: Thân phận, nông dân, tính cách, nghèo khổ, dốt nát, vị trí xã hội

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 153-161
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 16-27
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 50-55
Tải về
Tập 2 (2015) Trang: 1115- 1123
Tạp chí: Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống
số 2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...