Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 16-27
Tải về

ABSTRACT

The view about human in literature transformed through different developing periods of the history of literature. Being influenced by both Sinology and Western culture, Ho Bieu Chanh showed that he did not absolutely deny Confucius?s views. He still observed and reflected life and human in his works through the insight of a Confucian scholar. Ho Bieu Chanh was not a conservative writer but a smart one. Assimilating Western education and mixing it into the stream of modification, Ho Bieu Chanh had a new view about human. With a multiform and proficient insight, Ho Bieu Chanh realized that people in the transitional period who were reaching modernizaton, could not unambitiuos ones any longer. New circumstances led to the acceptance that people lived for themselves. Who knew to combine privacy and the responsibility to community would gain happiness. This view itself has made Ho Bieu Chanh?s novels have a specialty as well as the ability to last long in readers? memories.

Keywords: The view about human, Inheritance, Innovation, Sinology culture, Western culture, transitional period

Title: The inheritance and innovation in the view about human in Ho Bieu Chanh?s novels

TóM TắT

Quan niệm về con người trong văn học đổi thay qua các thời kỳ phát triển của lịch sử văn học, đồng thời cũng có nét riêng ở mỗi tác giả. Chịu ảnh hưởng của cả hai nền Hán học và tân học, Hồ Biểu Chánh tỏ ra chưa hoàn toàn phủ nhận quan niệm của nhà Nho. Ông vẫn nhìn cuộc đời và con người bằng cái nhìn của nhà Nho. Nhưng Hồ Biểu Chánh là nhà văn không bảo thủ mà rất sáng suốt. Tiếp nhận tinh hoa văn học phương Tây, hòa nhập vào dòng chảy của sự đổi mới, Hồ Biểu Chánh đã có được quan niệm mới mẻ về con người. Với cái nhìn đa chiều và tinh tế, Hồ Biểu Chánh nhận ra con người trong văn học giai đoạn giao thời, đang tiến tới hiện đại hóa, không thể hoàn toàn là con người chức năng phận vị. Hoàn cảnh mới đã dẫn đến sự khẳng định con người cá nhân sống theo bản ngã. Biết dung hòa giữa cá nhân và cộng đồng sẽ mang lại hạnh phúc. Chính quan niệm trên đã tạo cho tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh có nét riêng và có sức sống lâu bền trong lòng độc giả.

Từ khóa: quan niệm về con người, sự kế thừa, sự đổi mới, Hán học, tân học, giao thời

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 153-161
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 23-31
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 50-55
Tải về
Tập 2 (2015) Trang: 1115- 1123
Tạp chí: Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống
số 2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...