Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 58-69

Trong bài báo này, bài toán vị trí 1-median được xem xét với trọng số đỉnh hình tròn. Đầu tiên các phép toán tập hợp theo nghĩa Minkowski được giới thiệu. Sau đó, điều kiện tối ưu cho một đỉnh 1-median trên cây với trọng số đỉnh hình tròn được chỉ ra. Trên cơ sở đó, một thuật toán để giải quyết bài toán 1-median với trọng số đỉnh hình tròn sẽ được đề xuất.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...