Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 21-31

Cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất có vai trò hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý và giám sát tình hình khai thác, sử dụng đất đai, đặc biệt là quá trình thực hiện các dự án đầu tư công tại các địa phương. Với nhiều phương pháp (như thu thập tài liệu và dữ liệu, phỏng vấn chuyên gia, kế thừa, thống kê, phân tích và tổng hợp, bản đồ và ứng dụng GIS...), cơ sở dữ liệu địa chính và các tài liệu, dữ liệu có liên quan đến quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của thành phố Vũng Tàu được phân tích nhằm đánh giá thực trạng nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Kết quả đạt được cho thấy nguồn dữ liệu đầu vào của địa phương chứa khá đầy đủ thông tin cần thiết, với độ tin cậy cao và cơ bản đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch sử dụng đất theo quy chuẩn dữ liệu của ngành tại Thông tư số 75/2015/TT-BTNMT.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...