Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 104-111

Việc sử dụng khoảng cách chồng lấp để xây dựng thuật toán phân tích chùm mờ cho dữ liệu khoảng được đề nghị trong bài viết, trong đó việc xác định số chùm, những phần tử cụ thể trong chùm và xác suất thuộc vào chùm của mỗi phần tử được thực hiện cùng lúc. Thuật toán đề nghị được trình bày cụ thể từng bước về mặt lý thuyết và được minh hoạ cụ thể bởi ví dụ số. Nghiên cứu cũng xem xét việc trích xuất đặc trưng kết cấu của ảnh thành khoảng hai chiều để nhận dạng và áp dụng thuật toán đề nghị. Ví dụ số và áp dụng cho thấy ưu điểm của thuật toán đề nghị so với nhiều thuật toán phổ biến hiện nay qua các tham số thống kê.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...