Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 98-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/10/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Investigating contamination risk of Salmonella, Shigella and E. coli  on vegetables in vegetable growing areas and measures to improve

Từ khóa:

Coliforms, E. coli, Salmonella, Shigella, vôi và phân hữu cơ ủ hoai

Keywords:

Coliforms, E. coli, Salmonella, Shigella, lime and well-composted organic fertilizer

ABSTRACT

The project was studied for aims: (1) investigating farming practices and contamination of intestinal microorganisms in vegetable-growing areas at Phuoc Hau, Long Ho district, Vinh Long and Thanh Hoa, Thot Not district, Can Tho; (2) evaluating the effect of compost and lime on mitigating intestinal microbial contamination on vegetables. The results of survey showed that the current farming practices have high pollution potential of intestinal pathogenic microorganisms on soil, water and vegetables. Almost all soil, water and vegetable collected samples found contamination with Coliforms, E. coli, Samlmonella but Shigella.  The results of field experiment showed that using composted organic fertilizer at 10 tons/ ha and lime for treating water (250 g/m3) and soil (400 kg/ha) could reduce contamination of Coliforms, E. coli, Salmonella on vegeatbles to lower permit limits. Besides that, well-composted sugarcane-filter cake could improve lettuce yield.

TóM TắT

Đề tài ?Khảo sát nguy cơ nhiễm Salmonella, ShigellaE. coli trên rau ở vùng trồng rau chuyên canh và biện pháp cải thiện? được thực hiện nhằm mục tiêu: (1) Khảo sát tập quán canh tác và tình hình ô nhiễm vi sinh vật đường ruột ở vùng chuyên canh rau ăn lá tại xã Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long và phường Thạnh Hòa, Thốt Nốt, Cần Thơ; (2) Đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ ủ hoai và vôi xử lý đất, nước nhằm giảm sự ô nhiễm vi sinh vật đường ruột trong quá trình sản xuất rau. Phương pháp khảo sát là phỏng vấn trực tiếp nông dân và thu mẫu, đánh giá tác động của phân hữu cơ ủ hoai và vôi trong việc xử lý đất, nước lên mật số vi sinh vật đường ruột bằng thí nghiệm đồng ruộng. Kết quả khảo sát cho thấy tập quán canh tác của nông dân có thể gây ô nhiễm trên đất, nước và  rau. Các mẫu đất, nước và rau đều nhiễm Coliforms, E. coli và thậm chí có phát hiệnSalmonella trên một số mẫu đất, nước và rau. Việc áp dụng các biện pháp như sử dụng phân hữu cơ ủ hoai đúng quy cách, sử dụng vôi để xử lý nước tưới (250 g/m3) và đất trồng (400 kg/ha) cho thấy có hiệu quả giảm thiểu mật số ColiformsE. coli, Salmonella đồng thời cũng giúp cải thiện năng suất xà lách.

 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...