Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 178-184
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/11/2019 Ngày nhận bài sửa: 20/02/2020

Ngày duyệt đăng: 29/04/2020

 

Title:

Khanh An residents’s willingness to pay for U Minh Ha forest conservation project

Từ khóa:

Bảo tồn đa dạng sinh học, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, hàm logit, Việt Nam

Keywords:

Biodiversity conservation, contingent valuation method, logit function, Vietnam

ABSTRACT

This study estimated local resident’s willingness to pay for the U Minh Ha forest conservation project using the contingent valuation method approach. A survey was conducted by interviewing 125 local residents living around the forest (Khanh An commune). Results showed that respondents were willing to contribute to the conservation project with an equivalent value of about 3.77 kg of rice per month. Those who earn more than 3 million VND per month were more likely to contribute to the conservation project. If respondents knew that their neighbors participated in the conservation project, they were more likely to contribute to this project. However, respondents who are male or had previously contributed to charitable funds did not really believe in the feasibility of the project, so their agreement to contribute is lower than that of others.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này đo lường được mức sẵn lòng chi trả của người dân địa phương bằng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) cho dự án bảo tồn rừng U Minh Hạ thông qua việc phỏng vấn 125 người dân sống xung quanh rừng (xã Khánh An). Kết quả cho thấy rằng đáp viên sẵn lòng đóng góp cho dự án bảo tồn với giá trị tương đương khoảng 3,77 kg gạo mỗi tháng. Những đáp viên có thu nhập trên 3 triệu đồng mỗi tháng hoặc biết người xung quanh đồng ý tham gia dự án thì khả năng chấp nhận dự án của họ cũng tăng. Tuy nhiên, những đáp viên nam hoặc đã từng đóng góp cho các quỹ từ thiện lại chưa thực sự tin tưởng vào tính khả thi của dự án nên khả năng đóng góp của họ lại thấp hơn so với những người khác.

Trích dẫn: Huỳnh Việt Khải và Hoàng Mai Phương, 2020. Mức sẵn lòng chi trả của người dân địa phương ở xã Khánh An đối với dự án bảo tồn rừng U Minh Hạ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2D): 178-184.

Các bài báo khác
17 (2022) Trang: 5-15
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
Trong Võ Thành Danh (2021) Trang: 3-14
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích Kinh tế
Trong: Võ Thành Danh (2021) Trang: 166-179
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
(2021) Trang: 344-354
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research, Siirt University, Nov 5-7, 2021
(2021) Trang: 87-97
Tạp chí: CUKUROVA 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, 7 - 8 September 2021 / Adana, TURKEY
In Abiodun Elijah Obayelu and Oluwakemi Adeola Obayelu (2020) Trang: 73-81
Tạp chí: Developing Sustainable Food Systems, Policies, and Securities
In Otuo Serebour Agyemang, Abraham Ansong and Ben Kwame Agyei-Mensah (2019) Trang: 237-255
Tạp chí: Corporate Governance Models and Applications in Developing Economies
In Sebastiano Patti and Giampiero Trizzino (2019) Trang: 105-119
Tạp chí: Advanced Integrated Approaches to Environmental Economics and Policy: Emerging Research and Opportunities
(2020) Trang: 124-136
Tạp chí: The first international Conference in Economics & Business
In Luke Amadi and Fidelis Allen (2019) Trang: 142-156
Tạp chí: Global Food Politics and Approaches to Sustainable Consumption: Emerging Research and Opportunities
59 (2017) Trang: 199-212
Tạp chí: Advances in Environmental Research
59 (2017) Trang: 183-198
Tạp chí: Advances in Environmental Research
63 (2018) Trang: 143-148
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
1 (2018) Trang: 229-245
Tạp chí: Globalization and trade integration in developing countries
(2018) Trang: 30-38
Tạp chí: The 2018 UHD-CTU-UEL international Economics and Business Conference
(2017) Trang: 853-865
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam, pp. 161-167, January 13-14-8, 2017
(2017) Trang: 789-799
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
(2017) Trang: 161-167
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online), Can Tho University, Vietnam
1 (2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Southeast Asia Review of Economics and Business
62 (2017) Trang: 189-195
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
3 (2016) Trang: 946-970
Tạp chí: Natural Resources Management: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications
(2015) Trang: 187-200
Tạp chí: Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Khoa Kinh tế tại trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/12/2015
(2015) Trang: 162-174
Tạp chí: Phát triển kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long năm 2015, Khoa Kinh tế tại trường Đại học Cần Thơ, ngày 8/12/2015
In Soumyananda Dinda (2015) Trang: 286-308
Tạp chí: Handbook of Research on Climate Change Impact on Health and Environmental Sustainability
In Mark P. McHenry, Surendra N. Kulshreshtha, and Silvia Lac (2015) Trang: 15-26
Tạp chí: Land-use, Land-use Change and Forestry
7 (2015) Trang: 41-47
Tạp chí: Information Management and Business Review
Vol. 6 (11) (2014) Trang: 868-873
Tạp chí: Journal of Economics and Behavioral Studies
5 (2014) Trang: 42-51
Tạp chí: The 5th International Seminar of JSPS Core-to-Core Program: Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds. 6-7 August, 2014. Kyushu University, Japan
May 22-25, 2014 (2014) Trang: 169-177
Tạp chí: Proceedings of the 2014 Hawaii International Conference on Business
9 (2014) Trang: 71-83
Tạp chí: The International Journal of Environmental Sustainability
3 (2013) Trang: 61
Tạp chí: International perspectives on water quanlity management and pollutant control
8 (2013) Trang: 22
Tạp chí: Collaborative Project for Soil and Water Conservation in Southeast Asian Watersheds
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Economic Impact of Water Pollution on Rice Production in Vietnam
9 (2012) Trang: 249
Tạp chí: Journal of US-China Public Administration
7 (2012) Trang: 161
Tạp chí: A Comprehensive survey of international soybean research - Genetics, Physiology, agronomy and nitrogen relationships
11 (2011) Trang: 486
Tạp chí: Asian-African journal of Economics and Economertrics
(2012) Trang:
Tạp chí:  The 7th International AFAS Joint Symposium between Korea and Japan
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...